Felmondási szerződés minta 2017/2018 közös megegyezéssel

Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel (tájékoztató jellegű iratminta)

Megállapodás munkaviszony megszüntetéséről

amely létrejött egyrészről a

név:    

(székhely     

képv.:      ügyvezető igazgató)

mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató)

másrészről

név:    

(születés helye és ideje:    

anyja neve:    

lakcíme:    

mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló)

között a lent megjelölt helyen és napon, egyező akarattal és az alábbi feltételekkel:

1.  A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük ………… év ………………..…………. hónap …….. napján létrejött munkaszerződést a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 87. § (1) bekezdés a.) pontja alapján közös megegyezéssel ……..… év ……………………………… hónap  ………. napjával megszüntetik.

2.  A szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a Munkavállaló a munkaviszony megszűnéséig köteles munkát végezni.

3.  A felek az utolsó munkában töltött napon számolnak el egymással. A Munkáltató köteles kifizetni a munkavállalónak az elvégzett munkáért őt időarányosan megillető munkabért és egyéb járandóságait, a munkáltató pedig ezen a napon adja át a Munkavállalónak a munkaviszonnyal kapcsolatos okmányokat. A Munkavállaló az utolsó munkában töltött napon köteles a rábízott anyagokkal és eszközökkel munkahelyi vezetőjének elszámolni.

4.  A Munkavállaló kijelenti, hogy a munkaviszony megszűnéséig a tárgyévre arányosan járó szabadságát már nem veszi igénybe, így annak pénzbeli megváltását a Munkáltató egyéb járandóságaival együtt fizeti ki számára.

5.  A Munkáltató a Munkavállaló kifejezett kérésére az utolsó munkában töltött napra elkészíti a munkavállaló működési bizonyítványát.

6.  A Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a ……………………-án felvett ………………… azaz ……………………………………. forintnyi építési munkáltatói kölcsön törlesztő részletekkel még nem rendezett hátralékát a jelen megállapodást követő ………………. munkanapon belül teljes egészében, kamataival együtt visszafizeti. A Munkáltató a kötelezettség teljesítésétől számított …….. munkanapon belül intézkedik a Munkavállaló tulajdonát képező ingatlant terhelő jelzálogjog törlése érdekében.

7.  A Munkavállaló a Munkáltatótól jelen megállapodás aláírásával egyidőben felvett ……………… azaz …………………………………… forint ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszony fennállása alatt tudomására jutott, üzleti titoknak minősülő információkat a munkaviszony megszűnésétől számított 2 éven belül nem hozza más tudomására

8.  A Munkavállaló kijelenti, hogy a Munkáltatóval szemben a jelen szerződés megjelölteken kívül semmilyen más jogcímen sincs követelése.

Jelen megállapodás 3 példányban készült, melyet a szerződő felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek.

Kelt, ……………………………………………..

………………………………………            ……………………………………………..

          Munkavállaló                                                 Munkáltató

Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel

 

Felmondás, közös megegyezés

Több évtized után felmondták a munkaviszonyomat. A régebbi kollektív szerződés szerint a felmondási idő 9 hónap volt. A jelenlegi szerint csak 3 hónap. Régebben nem járt végkielégítés, most azonban igen. Véleményem szerint az új kollektív szerződés nem ronthatja a munkaszerződésem, vagyis a hosszabb felmondási idő illet meg. Jogosan tartok-e igény a hosszabb felmondási időre és a végkielégítésre?

 Amennyiben a konkrét munkaszerződés a felmondási időről nem rendelkezik, hanem ebben a kérdésben a kollektív szerződésre utal, úgy a felmondási időt a jelenleg hatályos kollektív szerződés szerinti időtartamban kell megállapítani. Ha viszont a munkaszerződése rögzíti a felmondási idő hosszát, akkor az abban szereplő időtartam az arányadó.

 

A munkahelyemen felmondást nyújtottam be. Kértem, hogy a munkaviszonyomat a hónap végével közös megegyezéssel szüntessük meg. Kérésemet megindokolva elutasították. Közölték, hogy ragaszkodnak a felmondási idő letöltéséhez. Utaltak arra is, hogy amennyiben a felmondási időt nem töltöm le, úgy a munkaviszonyomat az utolsó munkában töltött napon a Munka Törvénykönyve alapján munkáltatói rendkívüli felmondással megszüntetik. Tájékoztattak arról, hogy a levelük kézhezvételétől számolva 15 napon belül írásban egyeztetést kezdeményezhetek a munkáltatómnál. Egyeztetés lehetőségével sajnos nem éltem. A meghatározott felmondási időt nem tudtam ledolgozni, mert az új munkáltatom nem várt volna annyi ideig. Így a munkaviszonyom munkáltatói rendkívüli felmondással szűnt meg. A fent leírtakat figyelembe véve jár-e végkielégítés? Ha igen hogyan kezdeményezhetem?

A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése – amint az elnevezéséből is kiderül – mindkét fél, tehát a munkáltató és a munkavállaló egyező akaratát feltételezi. Ön az adott hónap végével kívánta a munkaviszonyát megszüntetni, amelyhez azonban a munkáltató nem járult hozzá, így közös megegyezésre nem kerülhetett sor. Ebben az esetben csak rendes felmondás úján tudja a munkavállaló a munkaviszonyát megszüntetni. Rendes felmondás esetében a törvényben előírt szabályokat (így a felmondási időt, amely legalább 30 nap) be kell tartani. A felmondási időt a munkáltató eltérő tartalmú engedélye hiányában teljes egészében le kell dolgozni. Felmentésre csak munkáltatói rendes felmondás esetén kerülhet sor. Ha Ön a felmondási idő letelte előtt távozik, tehát hamarabb szünteti be a munkavégzést, ez a magatartása alapul szolgálhat a munkáltatói rendkívüli felmondáshoz. Végkielégítés sem rendkívüli munkáltatói felmondás, sem a munkavállaló rendes felmondása esetén nem jár. (Kizárólag a munkáltató rendes felmondása esetén kell végkielégítést fizetni.)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.