Hírdetés

Szja-bevallás határideje: 2017 Május 22

Az adóbevalláshoz szükséges 1653 adónyilatkozatot az alábbi linken töltheti le :

  Szja

 

Hírdetések

Egyéni vállalkozó adózása 2015/2016 másodállásban munkaviszony mellett

Az egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége:

a) a vállalkozói igazolvány (engedély) átvétele napjától – az egyéni vállalkozó özvegye vagy örököse esetén az örökhagyó elhalálozása napját követő naptól – annak visszaadása, visszavonása, a foglalkozás gyakorlásának eltiltásáról szóló határozat jogerőre emelkedése napjáig,
b) ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő esetében a kamarai tagság kezdete napjától annak megszűnése napjáig, európai közösségi jogász esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak törlése napjáig,
c) közjegyző, önálló bírósági végrehajtó esetén e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig tart.

Az egyéni vállalkozó nem köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni azon időtartamra, amely alatt gyermekgondozási segélyben részesül, keresőképtelen, fogvatartott, vagy ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát szünetelteti. Az egyéni vállalkozót emellett terheli a 9,5 százalékos nyugdíjjárulék megfizetésének kötelezettsége is. (A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó magán-nyugdíjpénztári tagsága esetén tagdíjat nem, csak 9,5 százalék nyugdíjjárulékot fizet.) A nyugdíjjárulék alapja a vállalkozói kivét, illetve az átalányadó alapját képező jövedelem összege. Az eva adózó egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot az eva adóalap 10 százaléka után fizeti meg. Az eva adózó kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a fizetendő  egészségügyi szolgáltatási járulékot és nyugdíjjárulékot évente, az adóévet követő hónap 12. napjáig fizeti meg és az éves eva-bevallásában vallja be. A személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alatt álló kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a járulékokat negyedévente, a negyedévet követő hó 12. napjáig fizeti meg és évente, a személyi jövedelemadó-bevallásában vallja be.

Az 1. példában egy főállású egyéni vállalkozó adózási lehetőségeit hasonlítják össze:

  • vállalkozói jövedelemadózás
  • átalányadózás
  • KATA adózás esetén

A 2. példában egy nyugdíjas (kiegészítő tevékenységű) vállalkozó adózási lehetőségeit hasonlítják össze:

  • EVA
  • KATA adózás esetén.

Legalább heti 36 órás munkaviszony mellett, az egyéni vállalkozónak az alábbiak szerint alakul az adó és járulékfizetése:

Nem változott az 1997. évi LXXX. törvénynek az a szabálya, hogy „a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem,  illetve az  eva adózó egyéni vállalkozó esetében az Eva tv.-ben meghatározott adóalap 4 százaléka, átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az átalányban megállapított jövedelem, ha az – átalányadózónak nem minősülő – egyéni vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll.

Szociális hozzájárulási adó: A nem eva adóalany egyéni vállalkozónak nem kell megfizetnie a 27%-os szociális hozzájárulási adót, arra az időre, amíg legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll. Ennek feltétele, hogy az adóalany a társaságnak ad egy nyilatkozatot arról, hogy legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya áll fenn. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az adóalany személyazonosító adatait, valamint adóazonosító jelét, ennek hiányában a személyazonosító okmánya típusának megjelölését és számát, valamint lakcímét. Ha a munkaviszonyában olyan változás áll be, hogy pl: az nem éri el a heti 36 órát, akkor ezt a változást rögtön be kell jelentenie a társaságnak.

Eva adózó egyéni vállalkozó esetében: Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősülő egyéni vállalkozót saját maga után terhelő szociális hozzájárulási adó alapja az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 4 százaléka, ha az adóalap megállapításának különös szabályai alkalmazása alól legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyára tekintettel mentesül.

Ha a munkaviszony keretében kevesebb, mint heti 36 órát dolgozik, akkor az egyéni vállalkozónak az alábbiak szerint alakul az adó és járulékfizetése:

A biztosított egyéni vállalkozó után meg kell fizetni a 27 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót is. Szociális hozzájárulási adó alapja: „Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka. Az adó alapja az egyéni vállalkozói jogállás fennállása minden napjára számítva legalább a minimálbér 112,5 százalékának harmincad része, ha a természetes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján.”

Járulékfizetés 2014/2015: A biztosított egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot, valamint az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem után fizeti meg. A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér másfélszerese. Az egyéni vállalkozó nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felső határig fizet. (Minimálbér: havi 93.000. forint, legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység esetén pedig a garantált bérminimum, azaz havi 108 ezer forint (középfokú végzettségnek minősül a szakmunkás-iskola is.)