Hírdetés

Kapcsolódó hírdetések:

Hírdetések

Szociális segély 2016- Aktív korúak ellátása - 22,800ft

Szociális segély - Aktív korúak segélye 2016 - 22,800ft

Az aktív korúak segélyét olyan személyek igényelhetik, akik az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészségkárosodott személynek vannak nyilvánítva minimum ötven százalékosan, vagy betöltötték 55. életévüket, vagy úgy nevelnek 14 év alatti gyermeket, hogy nem kapnak utána semmiféle gyermekgondozási, gyermeknevelési járandóságot és a gyermek részére nem biztosított a napközbeni ellátás. Szintén jár 2014-ben az aktív korúak segélye azoknak, akik minimum 67 százalékban elvesztették munkaképességüket, valamint azok, akik vakok személyi járadékát kapják.

 • aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket,
  vagy
 • vakok személyi járadékában részesül,
  vagy
 • fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy],
  vagy
 • akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt,
  vagy
 • akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot,
  vagy
 • aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy,
  vagy
 • akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal három hónapig együttműködött,
  Tny. 52. § (3): Az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás.


A jegyző akkor állapítja meg a fenti személyek esetében, az aktív korúak ellátására való jogosultságot, ha saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - nem folytat. [Szt. 33. § (1)]

Az aktív korúak ellátása tekintetében - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez. [Szt. 33. § (1a)]

Az előzetes együttműködés időtartamának számításánál az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló kérelmet benyújtó személy által ezen időtartam alatt folytatott keresőtevékenység időtartamát is figyelembe kell venni. [Szt. 33. § (3)]

Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (2013.-ban a 25 650 forintot) és vagyona nincs.
Az aktív korúak ellátása tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

 • az első nagykorú családtag arányszáma 1,0; azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik,
 • a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9;
 • az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8;
 • minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7;
 • a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0; függetlenül attól, hogy hányadik gyermek a családban,
 • az első nagykorú családtag és a házas- vagy élettárs arányszáma 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. [Szt. 33. § (2)]


Az aktív korúak ellátására való jogosultság

 • az Flt. alapján folyósított álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől, vagy
 • a keresőtevékenység megszűnésétől, vagy
 • a rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől

számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg. [Szt. 33. § (4)]

Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Flt. szerinti álláskeresési támogatás kimerítésétől számított 30 napon belül benyújtott kérelem alapján állapítják meg, az ellátásra való jogosultság kezdő napja az álláskeresési támogatás kimerítését követő nap. [Szt. 33. § (4a)]

A települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse.
A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elő.
A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell szólítania. [Szt. 33. § (7)]