Hírdetés

Nyugdíjkorhatár táblázat

Hírdetések

Nyugdíjba vonulás feltételei 2015/2016 - Kedvezőbbé tennék a nyugdíjba vonulás feltételeit

A Jobbik kedvezőbbé tenné a nők 40 éves munkaviszonyát követő nyugdíjaztatásának feltételeit – jelentette ki a pártnak az április 12-ei tapolcai időközi országgyűlési választásokon induló képviselőjelöltje vasárnap Ajkán.

 

 

Rig Lajos sajtótájékoztatóján azt mondta: pártja üdvözli a kormánynak a nők nyugdíjaztatásának feltételeivel kapcsolatos szándékát, de több ponton változtatást sürget. Kifejtette: a Jobbik parlamenthez benyújtott javaslatai értelmében a jogosultsági időbe beletartozna többi között a munkanélküli ellátás időszaka és az ápolási idő is, nemcsak a gyermek, hanem más közeli hozzátartozó ápolása esetén is. A képviselőjelölt úgy fogalmazott, hogy a módosítások nem járnának jelentős költségvetési vonzattal, 14 milliárd forintról lenne szó, "amely két stadion ára".

 

Rig Lajos elmondta azt is, hogy pártja a férfiak 40 éves munkaviszonyát követő nyugdíjaztatását is fontosnak tartja, ennek érdekében jövő héten aláírásgyűjtésbe kezdenek. Reagálva Kovács Zoltánnak, a Fidesz Veszprém megyei választmányi elnökének és Fenyvesi Zoltánnak, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjének pénteki sajtótájékoztatójára Rig Lajos az MTI-nek azt mondta: a Fidesz ismét azzal riogatja az itt élőket: ha nem az ő jelöltjük nyer, akkor nem jutnak fejlesztési forráshoz.

A jobbikos képviselőjelölt hangsúlyozta: az elmúlt fél év azt bizonyítja, hogy mind a megyében mind országosan sikeresek a Jobbik által vezetett települések. Kovács Zoltán pénteki tapolcai sajtótájékoztatóján az április 12-i választás tétjéről szólva azt mondta: a választókerületnek olyan képviselőre van szüksége, aki képes és hajlandó együttműködni a további munkahelyteremtő beruházások érdekében. Megjegyezte azt is, hogy nem éri meg a szélsőségekre szavazni. Veszprém megye 3-as (tapolcai) választókerületében azért kell április 12-én időközi országgyűlési választást tartani, mert a térség tavaly áprilisban megválasztott fideszes országgyűlési képviselője, Lasztovicza Jenő januárban elhunyt. A voksolás hatvan település választópolgárait érinti.

Feltételek :

A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj (a szolgálati nyugdíj is) megállapítása 2011. december 31-étől megszűnt. Így az óta a szolgálati járandóság fogalmát használja a törvény.

A módosított Hszt. 341/D. §-a alapján a hivatásos állomány tagjának szolgálati idejét 2011. december 31-ével az akkor hatályos szabályok szerint meg kellett állapítani és rögzíteni kellett. A szolgálati idő rögzítését 2012. április 30-áig el kellett végezni, és erről a hivatásos állomány tagját írásban tájékoztatni kellett. Az így rögzített szolgálati időt a nyugdíj előtti rendelkezési állomány, a felmentési idő, a végkielégítés, a könnyített szolgálat, a pótszabadság mértéke és a jubileumi jutalom szempontjából kell szolgálati viszonyban töltött időnek elismerni.

Lehetőségek:

1. Az új szabályozás alapján  (Hszt.70/A.§)

ha betöltötte 52. életévét és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik, kérelmére – amennyiben részére a fegyveres szervnél könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető munkakör felajánlható – könnyített szolgálat formájában kell foglalkoztatni. Könnyített szolgálat ellátása esetén a szolgálatteljesítési idő heti 35 óra, túl szolgálat nem rendelhető el.

2. A hivatásos állomány tagját a hivatásos szolgálat felső korhatárának elérése előtt öt évvel, kérelmére vagy – a munkáltató érdekkörében felmerült okból, beleegyezésével – a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró erre irányuló döntése alapján nyugdíj előtti rendelkezési állományba kell helyezni, ha legalább 30 év szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik.

3.Tartalékállományba helyezés szolgálati viszony megszűnésével legfeljebb 1 évig: ha a felmentésére egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság miatt került sor, és részére a fegyveres szervnél, más fegyveres vagy egyéb költségvetési szervnél a képzettségének, végzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának megfelelő hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony alá tartozó munkakör nem volt biztosítható, és a felmentési idő lejártakor rendelkezik legalább 25 év hivatásos szolgálati viszonyban töltött idővel. Ebben az esetben a felmentését megelőző havi illetménye 50%-ának, de legalább a minimálbérnek megfelelő összegű ideiglenes szolgálati járandóságra jogosult a tartalékállományos. A tartalékállomány időtartama társadalombiztosítási szempontból szolgálati időnek számít

 

70/A. § (1) A hivatásos állomány tagját, ha betöltötte 52. életévét és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik, kérelmére – amennyiben részére a fegyveres szervnél könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető munkakör felajánlható – könnyített szolgálat formájában kell foglalkoztatni.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában

a) a szolgálati viszonyban töltött időbe be kell számítani az 1996. augusztus 31-ét követő hivatásos állományba vételt közvetlenül megelőzően fegyveres szervnél, a Magyar Honvédségnél vagy a miniszter által vezetett minisztériumnál 2012. január 1-je előtt megszakítás nélkül közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban eltöltött időt azzal, hogy e jogviszonyokban eltöltött idő ötven százalékos mértékben vehető figyelembe, továbbá

b) az e törvény alapján létesített szerződéses jogviszonyban eltöltött időt is szolgálati viszonyban töltött időnek kell tekinteni.

(3) Könnyített szolgálat ellátása esetén a szolgálatteljesítési idő heti 35 óra, túl szolgálat nem rendelhető el. A könnyített szolgálatot 06.00 és 22.00 óra között kell teljesíteni.

(4) A könnyített szolgálatban történő foglalkoztatás megkezdésekor a hivatásos állomány könnyített szolgálatban foglalkoztatott tagjának illetményét a könnyített szolgálatot megelőző utolsó havi illetménye alapján számított távolléti díjnak megfelelő összegben kell megállapítani. Az így megállapított illetmény a könnyített szolgálat időtartama alatt nem csökkenhet.

(5) A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető munkaköröket a miniszter határozza meg.

 

66/A. § (1) A hivatásos állomány tagját a felmentési idő tartamára tartalékállományba kell helyezni, ha

a) a felmentésére az 56. § (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja, továbbá az 56. § (2) bekezdés a) vagy c) pontja alapján került sor és

b) az 56. § (5) bekezdése szerinti továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség vagy a felajánlott beosztást, munkakört nem fogadta el.

(2) A hivatásos állomány tagját kérelmére a szolgálati viszony megszűnését követően is tartalékállományban kell tartani a továbbfoglalkoztatás megkezdéséig, de legfeljebb egy évig, ha

a) a felmentésére az 56. § (2) bekezdés a) pontja alapján egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság miatt került sor,

b) az (1) bekezdés szerinti tartalékállomány tartama alatt részére a fegyveres szervnél, más fegyveres vagy egyéb költségvetési szervnél a képzettségének, végzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának megfelelő hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony alá tartozó munkakör nem volt biztosítható, és

c)276 a felmentési idő lejártakor rendelkezik legalább – a 341/D. § szerint megállapított – 25 év hivatásos szolgálati viszonyban töltött idővel.

(3) A (2) bekezdés szerinti tartalékállományban tartás időtartamára a tartalékállományban tartott a felmentését megelőző havi illetménye 50%-ának, de legalább a minimálbérnek megfelelő összegű ideiglenes szolgálati járandóságra jogosult, feltéve, hogy az ideiglenes szolgálati járandóság kezdő napján más biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény által rendszeres pénzellátásként felsorolt ellátásban – ide nem értve a Tny. tv. szerinti hozzátartozói nyugellátásokat – nem részesül. A tartalékállomány időtartama társadalombiztosítási szempontból szolgálati időnek számít, a tartalékállományban tartott, biztosítási jogviszonyban áll.

(4) Ha a tartalékállományban tartott (2) bekezdésben meghatározott munkakörben történő továbbfoglalkoztatására kerül sor, a tartalékállományban tartást és az ideiglenes szolgálati járandóság folyósítását a továbbfoglalkoztatás kezdő napjától meg kell szüntetni. Az ideiglenes szolgálati járandóság folyósítását továbbfoglalkoztatás hiányában is meg kell szüntetni és az addig folyósított ideiglenes szolgálati járandóságot vissza kell téríteni, ha a tartalékállományban tartott neki felróható okból nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségének vagy a továbbfoglalkoztatása neki felróható okból meghiúsult.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tartalékállomány tartama alatt a tartalékállományba helyezett köteles együttműködni a tartalékállomány kezelését végző, külön jogszabályban meghatározott szervvel, valamint a fegyveres szerv országos parancsnokságával. Az együttműködés körébe tartozik

a) a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás,

b) megjelenés

ba) az állásközvetítő egyeztetésen,

bb) felvételi beszélgetésen, valamint

bc) foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton,

c) az álláshely betöltéséhez szükséges képzésen történő részvétel,

d) a felajánlott – végzettségének, képzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának megfelelő – állás elfogadása.

(6) Nem minősül az (5) bekezdés d) pontja szerinti együttműködési kötelezettség megszegésének, ha a (2) bekezdés szerinti tartalékállományban tartás első hat hónapjában a tartalékállományba helyezett nem fogadja el a részére felajánlott állást.

(7) A tartalékállományba helyezett végkielégítésre – a (8) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak a tartalékállomány időtartamának lejártakor válik jogosulttá. Ha a tartalékállományban tartás a tartalékállományba helyezett végzettségének, képzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának megfelelő állás felajánlása nélkül fejeződik be, a tartalékállományba helyezett a végkielégítés teljes összegére jogosult.

(8) Ha a tartalékállományba helyezett a tartalékállomány időtartamának lejárta előtt kéri a tartalékállományban tartásának a megszüntetését arra tekintettel, hogy a további foglalkoztatása a tartalékállomány kezelését végző szerv közreműködése nélkül új álláshelyen megkezdődik, a tartalékállományban tartást – és a (2) bekezdés szerinti tartalékállomány esetén az ideiglenes szolgálati járandóság folyósítását – meg kell szüntetni. Ebben az esetben a tartalékállományba helyezett a tartalékállományban tartás megszüntetésének napján válik jogosulttá a végkielégítés teljes összegére.

(9) Ha a tartalékállományba helyezett a felmentési idő alatt elfogadja a felajánlott álláshelyet és az elfogadott álláshelyen a keresete alacsonyabb, mint a felmentési időre járó távolléti díja, részére a felmentési idő hátralévő részére járó távolléti díj és az új álláshelyen elért kereset közötti különbözetet a fegyveres szerv megfizeti.