Hírdetés

Nyugdíjkorhatár táblázat

Hírdetések

Nyugdíj utalás

Nyugdíj utalás 2015, nyugdíjak utalásának időpontjai 2015-ben, ekkor utal nyugdíjfolyósító !

Január 12 Hétfő

Február 12 Csütörtök

Március 12 Csütörtök

Április 10 Péntek

Május 12 Kedd

Június 12 péntek

Július 10 Péntek

Augusztus 12 Szerda

Szeptember 11 Péntek

Október 12 Hétfő

November 12 Csütörtök

December 2 Szerda

A nyugdíjak ekkor érkeznek 2015-ben ha a utalással érkezik az ellátás !

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Ügyintézés

Ügyfeleink ügyeiket személyesen, illetve postai úton, vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan intézhetik.

Az Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:

Hétfő-Kedd    7.30 -15.15

                        Szerda            7.30 -15.15, ügyelet 15.15-18.00

            Csütörtök       7.30 -15.15

Péntek            7.30 -13.00-ig fogadja az ügyfeleket.

Telefon számok:         06-1-270-8999,

06-1-350-0155,

06-1-350-2355,

06-1-350-2755,

06-1-350-8580,

06-1-270-8800 központi számokon keresztül,

Zöld szám: 06-80-204-884,

Fax: 237-3662.

Posta címünk: 1820 Budapest, Váci út 73.

Ügyfélkapu: magyarorszag.hu

Az érdemi ügyintézéshez szükségesek, igénybejelentés (pl.: hozzátartozói ellátásra), igazoláskérés (pl.: törzsszámról, ellátás összegéről, levonásokról), kérelem (pl.: méltányossághoz, segélyhez) vagy beadvány (pl.: lakcímváltozásról):

 1. Minden esetben szükséges a benyújtott nyomtatványon, igénybejelentőn, levélen a sajátkezű aláírás (ennek hiányában egyéb hitelt érdemlő igazolás), illetve
 2. Meghatározott igények elbírálásához formanyomtatvány, esetleg eredeti vagy hitelesített okmány benyújtása. (A bemutatott eredeti okiratokról azonnal hitelesített másolatot készít az ügyintéző, és szükség szerint segít a nyomtatvány kitöltésében),

Személyes ügyintézés esetén felvilágosításra, igazolás átvételére, igényérvényesítésre csak érvényes személyazonossági igazolvány (útlevél, jogosítvány) bemutatásával jogosult az ügyfél, ha saját vagy gondnokoltja / gyámoltja ügyében jár el. Egyéb esetben szabályszerű meghatalmazás is szükséges, amely tartalmazza:

 • folyósítási törzsszám,
 • a meghatalmazó adatai (név, lakcím, születési adat, anyja neve, személyi igazolvány száma) és saját kezű aláírása,
 • meghatalmazott adatai (név, lakcím, személyi igazolvány száma) és sajátkezű aláírása,
 • az aláírások valódiságát bizonyító két tanú adatai (név, lakcím, személyi igazolvány száma) és sajátkezű aláírásuk,
 • az ügy meghatározását, amelyre a meghatalmazott megbízást adott

(pl.: - a jelenleg folyósított ellátás összegére vonatkozó igazolás átvételére polgármesteri hivatalnál történő felhasználás érdekében, vagy

    - ellátás felvételére, mely esetben meg kell jelölni, hogy mely havi ellátás(ok)ról van szó, stb...),

 • keltezés.

A meghatalmazás a keletkezését követő 30 napig érvényes, kivéve, ha a meghatalmazó erre külön utal (pl.: "visszavonásig érvényes").

 

A folyósítás-utalás szabályai 2015-ben

A jogosult adatainak nyilvántartása egy - kilenc számjegyből álló - azonosítást szolgáló, ún. folyósítási törzsszám alatt történik.

A NYUFIG a nyugellátást, egyéb ellátást nem utólagosan, hanem az esedékesség hónapjában (tárgy hóban) folyósítja, a megállapítás napjától, a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de legfeljebb a jogosult elhalálozásának napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig.

Az ellátásban részesülő személy halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

Jogosultságot és folyósítást érintő fontos szabály, hogy nyugellátásról lemondani, azt átruházni (engedményezni) nem lehet, illetve a folyósítás megszüntetésére, szüneteltetésére is csak jogszabályban meghatározott esetben van lehetőség.

A NYUFIG a megállapított nyugellátás, egyéb ellátás folyósítását 2015-ben:

 • készpénzkifizetés postai kézbesítés útján,
 • a jogosult által megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,
 • a valamely Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT-állam) tagállamának területén élők részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, valamely EGT-államban vezetett pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett – gyermek árvaellátását a gyám, eseti gondnok által megjelölt gyámhatósági fenntartásos betétkönyvre vagy fizetési számlára

történő utalással teljesíti.

Nem EGT-tagállamban élő személy ellátása külföldre utalását belföldi pénzforgalmi szolgáltatótól kérheti. A külföldön élő vagy tartózkodó személy nyugellátása kérelmére belföldi meghatalmazottja részére is folyósítható. A meghatalmazott részére történő utalás érdekében a belföldi meghatalmazott nevét és címét a jogosultnak a NYUFIG tudomására kell hoznia.

KÖLTSÉG - ÉS ILLETÉKMENTESSÉG

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény kimondja, hogy a társadalombiztosítási nyugellátás iránti igények érvényesítésével kapcsolatos, valamint az e törvény szerinti más eljárások illeték- és költségmentesek.

Ennek értelmében az Ügyfélszolgálatnál beszerzett bejelentő és igénybejelentő lapokért, a bemutatott

okmányokról készített hitelesített fénymásolatokért, a kiadott igazolásokért sem kell fizetni.

Az illetékmentesség alóli kivételeket a jogszabály tételesen felsorolja.

 

------------------------------------------------

Utalás külföldre 2015-évben:

 

2006. január 1. óta lehetőség van arra, hogy az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT) államainak területén élő személy nyugellátását, baleseti járadékát a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság valamely EGT-államban vezetett pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalja. A külföldi számlára történő utalás külön költséggel nem jár. A nyugdíj folyósításának nem akadálya sem az átmeneti, sem a végleges szándékú külföldi tartózkodás. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rehabilitációs járadék, az egyes nyugdíjszerű ellátások – a rendszeres szociális és az átmeneti járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, a házastársi pótlék és a házastársi jövedelempótlék - jogosultsága viszont megszűnik, ha az érintett személy három hónapot meghaladóan egybefüggően külföldön tartózkodik. Amennyiben a külföldi tartózkodás várható időtartama meghaladja a 90 napot, a nyugellátásban részesülő köteles - az utazás előtt - a külföldi lakcíméről (tartózkodási helyéről) a nyugdíjfolyósító szervet tájékoztatni. A nyugdíjfolyósító szerv minden év márciusában a külföldön élő vagy tartózkodó személyre nézve adategyeztetést végez.

A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékra, illetőleg az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásra nem jogosult, akinek állandó tartózkodási helye nem Magyarországon van.

A külföldön élő, vagy külföldön tartózkodó személy nyugellátását, baleseti járadékát kérelmére a nyugdíjfolyósító szerv

 • a jogosult által megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára, vagy
 • az EGT-államainak területén élők részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, valamely EGT-államban vezetett pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára, vagy
 • belföldi meghatalmazottja részére utalja,
 • Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élő személy részére a jogosult által megjelölt, a szerződő államban, a pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlára történhet, ebben az esetben a folyósítás költségét az ellátásra jogosult viseli,
 • a nyugellátás folyósítása minden esetben forintban történik.

Az ellátás belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalása a belföldi pénzforgalmi szolgáltatótól kérhető. Az EGT-államainak területén élők részére az ellátás EGT-állambeli pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalása a nyugdíjfolyósító szervtől kérhető.

 • Belföldi számlára utalás esetén szükséges a belföldi pénzforgalmi szoláltatónál vezetett számlaszám megjelölése.
 • EGT valamely államában továbbá szociálpolitikai, vagy szociális biztonsági egyezményben részes államban vezetett fizetési számlára történő utaláshoz szükséges a külföldi pénzforgalmi szolgáltató elnevezését és címét (ország, város, utcanév, házszám), a külföldi pénzforgalmi szolgáltató számlaszámát, és a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó számot (IBAN és SWIFT kód) megadni, amelyre a külföldön élő vagy tartózkodó személy az ellátás utalását kéri.
 • Meghatalmazott részére történő utalás kérésekor pedig a meghatalmazott nevét és címét kell írásban közölni. [R.75.§.(1-5)]

A nyugdíjfolyósító szerv minden év márciusában a külföldön élő vagy tartózkodó személyre nézve adategyeztetést végez. Az ebből a célból a nyugdíjas részére kiküldött nyomtatványt pontosan kitöltve, aláírva, s a jogosult sajátkezű aláírását közjegyző vagy külföldi hatóság vagy a Magyar Köztársaság külképviseleti szerve által hitelesíttetve, egy hónapon belül kell visszaküldeni.

Amennyiben a nyugdíjas egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt egészségügyi vagy szociális intézményben tartózkodik, illetve azoktól ellátásban részesül, az intézmény vagy azok orvosa, továbbá külföldi közigazgatási szerv, bíróság, pénzforgalmi szolgáltató nyugdíjbiztosítási szerv (nyugdíjpénztár) hitelesítése is elfogadható.

 

Amennyiben a kiküldött adategyeztető lap egy hónapon belül nem érkezik vissza, illetve annak pontatlan kitöltése miatt a jogosultság fennállása nem állapítható meg, az ellátás folyósítása beszüntetésre kerül!

A jogosultság későbbi igazolása esetén az ellátást legfeljebb öt évre visszamenőleg lehet banki átutalással kiutalni.