Regisztrált munkanélküliek foglalkoztatása 2018: bértámogatás munkanélküliek után

Regisztrált munkanélküliek foglalkoztatása 2018: bértámogatás munkanélküliek után

A tartósan munkanélküliek munkavállalóvá válásával kapcsolatban a leggyakoribb, klasszikus támogatási mód az úgynevezett bértámogatás.

Ez a támogatási forma ösztönözni kívánja a munkaadókat arra, hogy munkaerőigényüket elsősorban a munkanélküliek közül elégítsék ki. A támogatás igénylése olyan munkaadóknál célszerű, akik előreláthatóan tartós foglalkoztatási lehetőségeket tudnak biztosítani a munkanélkülivé vált munkavállalók számára, továbbá akik egyszerre több munkanélküli foglalkoztatását tudják lehetővé tenni. Mindezt a jogalkotók foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásnak nevezik, és az Flt. mellett a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet szabályozza a kereteit.

Támogatási feltételek

Az Flt. szerint a munkaadó részére a munkavállaló munkabére 50-100 százalékáig terjedő mértékű támogatás nyújtható legfeljebb egyévi időtartamra, ha a munkáltató egyrészt vállalja a legalább hat hónapja – pályakezdőnél legalább három hónapja – munkanélküli személy foglalkoztatását a támogatás folyósítása alatti időtartamra, továbbá ezt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását úgy, hogy a folyósítás és a továbbfoglalkoztatás időtartama alatt munkaviszonyát rendes felmondással nem szünteti meg.

Másrészt a munkaadónak igazolnia kell, hogy a támogatott munkanélküli alkalmazását megelőző hat hónapban hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem szüntette meg.

Ennek a támogatásnak az igénybevételekor arra is figyelemmel kell lenni, hogy csak regisztrált, a munkaügyi központtal együttműködő, munkanélküli-járadékban vagy jövedelempótló támogatásban részesülő munkanélküli alkalmazásakor adható bértámogatás.

Az igénylés

A foglalkozás bővítését szolgáló támogatás iránti kérelmet a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell a munkavégzés helye szerinti munkaügyi központhoz benyújtani. Amennyiben azonban a majdani munkavégzés helye és a leendő munkavállaló lakhelye nem ugyanahhoz a munkaügyi központhoz tartozik, akkor a munkavállaló lakhelye szerinti munkaügyi központhoz kell benyújtani a kérelmet.

A kérelmet a “Munkaerőigény – bejelentő lap” elnevezésű formanyomtatványon kell előterjeszteni. Ezen fel kell tüntetni minden olyan követelményt, amelyet a munkaadó elvár az általa megjelölt munkakör(ök) betöltőjétől. Különösen figyelni kell arra, hogy a kérelem benyújtásának dátuma megelőzze az alkalmazás, illetve a tényleges munkába állás napját. A kérelem mellé 30 napnál nem régebbi igazolást kell csatolni arról, hogy a bértámogatást igénylő munkáltatónak nincs adó-, társadalombiztosítási és egyéb köztartozása.

A munkaügyi központ ezen túlmenően kérheti a cégbejegyzésre vonatkozó iratokat, a társasági szerződést, aláírási címpéldányt, társadalombiztosítási törzsszámot és egyéb, a munkáltatóra vonatkozó adatot.

Döntés a támogatásról

A támogatások odaítélése mérlegelési jogkörben történik, azaz a döntést nem lehet felülvizsgálni. Ez a körülmény megnövekedett felelősséget jelez, hiszen a juttatások anyagi fedezetét a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészéből az adott megyében való felhasználásra elkülönített pénzügyi keretéből kell biztosítani.

A határozatban rendelkeznek a támogatás folyósításának feltételeiről. Ennek keretében előírják, hogy a munkaszerződést legkésőbb a támogatásról szóló megállapodás megkötéséig be kell mutatni a munkaügyi központnak, meghatározzák a támogatás időtartamát, továbbá azt, hogy a támogatás a munkaadót terhelő munkabér hány százalékáig terjed, valamint az esetleges visszafizetés részletes feltételeit.

A részletes feltételeket a munkaadó és a munkaügyi központ közötti megállapodás tartalmazza. Ez biztosítja az adott helyzet összes – központilag meg nem határozható – feltételeinek figyelembevételét, másrészt kedvezőbb lehetőséget nyújt az ellenőrzésre, illetve a megállapodás megszegése esetén a támogatás visszakövetelésére.

A támogatást havonta utólag folyósítják. Ehhez azonban a munkaadónak minden hónapban meg kell küldenie a bérkifizetési listát. A támogatás összege függ az alkalmazott iskolai végzettségétől, valamint a helyi lehetőségektől is.

A munkaadó – a munkaügyi központ határozatában megállapított módon – köteles visszafizetni a támogatást, ha megszegi az Flt. rendelkezéseiben vagy a támogatás odaítéléséről szóló határozatban, illetőleg a munkaügyi központtal kötött megállapodásban meghatározott feltételeket.

Támogatható és támogatásból kizárt munkaadók

A támogatás csak annak a munkaadónak adható, aki/amely segíti a munkaerő-piaci szervezet munkáját, ennek keretében munkaerőigényéről és annak megszűnéséről folyamatosan, de legkésőbb a betöltés esedékességekor – a Családügyi és Szociális Minisztérium által meghatározott módon – tájékoztatja az illetékes munkaügyi központot, és ennek a kötelezettségének a kérelemben megjelölt munkakörökre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban eleget tett, valamint vállalja a munkaügyi központ által közvetített személy foglalkoztatását.

Nem nyújtható támogatás annak a munkaadónak, akivel/amelylyel szemben a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényben foglalt rendelkezések szerint a munkavállalók gazdasági és társadalmi érdekei védelme céljából szakszervezet szervezését biztosító szabályokkal összefüggő munkáltatói kötelességek, valamint a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállalónak, az üzemi és a közalkalmazotti tanács tagjának és a munkavédelmi képviselőnek a munkajogi védelmére, valamint kedvezményére vonatkozó szabályok, illetve a szakszervezet által kifogásolt intézkedésekkel összefüggő munkáltatói kötelességek végrehajtására vonatkozó szabályok megsértéséért munkaügyi bírságot szabtak ki, mégpedig az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig.

A bértámogatással kapcsolatban fontos még tudni, hogy a munkaügyi központnak a továbbfoglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 3 hónapig érvényes inkasszálási jogosítványa van, amelyet a támogatás részletes feltételeit tartalmazó megállapodásban is rögzítenek.

One thought on “Regisztrált munkanélküliek foglalkoztatása 2018: bértámogatás munkanélküliek után

  1. Érdeklődni szeretnék, hogy családtagra aki jelenleg közfoglalkoztatásban dolgozik a közeli rokona ,aki nem rég lett főállás mellet másodállásban vállalkozó még nem volt alkalmazottja ,de nem a saját munkahelyén foglalkoztatná a munkavállalót, lehet -e igényelni bértámogatási pályázatot.

    (Másrészt a munkaadónak igazolnia kell, hogy a támogatott munkanélküli alkalmazását megelőző hat hónapban hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem szüntette meg.)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük