Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezménye 2015-től

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezménye:

 

Tájékoztató a Súlyos Mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló Rendeletről

A Kormány felülvizsgálta a mozgásszervi fogyatékos személyek közlekedési kedvezményrendszerét szabályozó korábbi rendeletet és egy új támogatási rendszer megalkotása mellett döntött a 102/2011. (VI. 29.) kormányrendelet megalkotásával.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet

Az ügyintézés során alkalmazott egyéb jogszabályok:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény

 

Ügyfél:

– magyar állampolgár,

– bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóság által

menekültként elismert személy,

– a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi

rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, amennyiben az ellátás

igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

Az ellátás lényege, célja gépjármű szerzési támogatás esetén:

A szerzési támogatás:

belföldi kereskedelmi forgalomban történő 3 millió forintot meg nem haladó fogyasztói árú, legfeljebb 1610 cm3 lökettérfogatú benzinüzemű, illetve legfeljebb 2000 cm3 lökettérfogatú dízelüzemű személygépkocsi,

vagy a megyei (fővárosi) rehabilitációs főorvos javaslata alapján a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, (segédmotoros rokkant-kocsi)

illetőleg a járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 6 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a vételárhoz,

a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal előzetes engedélyével a külföldről behozandó, az a) pontban meghatározott személygépkocsi, illetőleg segédmotoros rokkant-kocsi vagy kerekesszék magyarországi forgalomba helyezésével kapcsolatos költségének megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

 

A szerzési támogatás mértéke a vételár, vagy a magyarországi forgalomba helyezés költségének 60 %-a, legfeljebb azonban 300.000,- (azaz: háromszázezer) forint.

 

Az ellátás lényege, célja gépjármű átalakítási támogatás esetén:

a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt, gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához, illetve személygépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás, továbbá

a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, amely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását, vagy

a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott támogatás.

 

Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 30.000,- ( azaz harmincezer ) forint.

 

 

Mozgáskorlátozott személy:

Az a személy, aki a Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött és a Kormányrendelet 2. vagy 3. számú melléklete szerint a járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több.

 

Az I. fokú orvosi szakvélemény:

Az I. fokú orvosi szakvélemény kiállítása érdekében a háziorvost kell felkeresni. A szakvéleményt a háziorvos, vagy a háziorvos beutalása alapján az illetékes szakorvos állítja ki. A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt a települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani, aki a kérelemről határozattal dönt. Az ügyintézést lassítja, ha nem kerül benyújtásra a kérelemhez valamennyi melléklet, illetve az I. fokú orvosi szakvélemény hiányosan vagy nem a jogszabálynak megfelelően kerül kitöltésre!

 

Az ügyintézési folyamat leírása szerzési támogatás esetén:

1. A kérelmet a települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani a háziorvos szakvéleményének, és a családban élő családtagok előző évi jövedelemigazolásának csatolásával minden év április 30-ig. A jegyző a kérelemről határozattal dönt, megállapítja a mozgáskorlátozottság tényét és a szerzési támogatásra való jogosultságot.

2. A települési önkormányzat jegyzője minden év június 30. napjáig terjeszti fel a szerzési támogatásra való jogosultságot megállapító, illetve meghosszabbító jogerős határozat egy példányát a hivatalhoz.

A KET. 29. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ügyfelet az irat megérkezéséről 5 munkanapon belül értesíteni kell.

3. A Szociális és Gyámhivatal vezetője az általa létrehozott bizottság véleményének figyelembevételével a jegyzői határozat alapján a szerzési támogatás tárgyévi kielégítéséről július 31.-ig dönt. A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

4. A hivatalvezető a szerzési támogatás kielégítését megállapító határozatának jogerőre emelkedését követő 10 napon belül névre szóló utalványt állít ki a súlyos mozgáskorlátozott személy részére.

5. A súlyos mozgáskorlátozott személy az utalvány kiállítását követően vásárolhatja meg azt a személygépkocsit, melyhez az utalványt fel kívánja használni. Az utalvány kiállítása előtt megvásárolt személygépkocsi esetén a szerzési támogatás nem folyósítható!

6. A szerzési támogatásban részesített személy a személygépkocsit a vásárlás, vagy a vámigazgatási eljárás befejező napjától számított három éven belül csak a Szociális és Gyámhivatal előzetes engedélyével idegenítheti el.

 

A kielégítésnél előnyben részesíthető: (Kormányrendelet 15. §. /2/ bekezdés)

aki saját jogán jogosult a támogatásra aki a személygépkocsit rehabilitáció céljából használná (munkaviszony, tanulói jogviszony folytatása) aki egyedülálló aki a szerzési támogatást segédmotoros rokkantkocsi vagy kerekesszék vásárlására használja fel aki honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá

 

Az ügyintézési folyamat leírása átalakítási támogatás esetén:

1. A települési önkormányzat jegyzője a határozat egy példányát annak jogerőre emelkedésétől számított 5 munkanapon belül terjeszti fel a hivatalhoz.

2. A KET. 29. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ügyfelet az irat megérkezéséről 5 munkanapon belül értesíteni kell.

3. A Szociális és Gyámhivatal – az általa létrehozott bizottság véleményének figyelembevételével – a jegyzői határozat alapján, az átalakítási támogatás tárgyévi kielégítéséről folyamatosan dönt. A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

4. A hivatalvezető az átalakítási támogatás kielégítését megállapító határozatának jogerőre emelkedését követő 10 munkanapon belül névre szóló utalványt állít ki a súlyos mozgáskorlátozott személy részére.

5. A súlyos mozgáskorlátozott személy az utalvány kiállítását követően alakíttathatja át azt a személygépkocsit, melyhez az utalványt fel kívánja használni. Az utalvány kiállítása előtt átalakított személygépkocsi esetén az átalakítási támogatás nem folyósítható.

 

Utalványátvétel:

A szerzési és átalakítási támogatás jogerőre emelkedését követő 10 napon belül névre szóló utalványt állít ki a hivatal a súlyos mozgáskorlátozott részére, melyet postai úton küld ki.

 

Az utalvány érvényességi ideje:

Az utalvány a kiállításától számított hat hónapig használható fel. A hivatal a lejárt és a fel nem használt utalvány tulajdonosa helyett új jogosultat jelöl ki.

 

Számlabemutatás:

A szerzési támogatásban részesített személy a kereskedelmi értékesítésről szóló számlát, ha adásvételi szerződés is készült, a szerződést is, a vásárlás, külföldről behozott személygépkocsi esetén a vámigazgatási eljárás lefolytatásának tényét igazoló okmányt, a behozatal napjától számított öt napon belül a közlekedési igazgatási hatóság személygépkocsi törzskönyvének kiadására irányuló eljárásának megindítását megelőzően köteles bemutatni az utalványt kiállító hivatalnak. A hivatal a bemutatott számlán, szerződésen, illetőleg vámokmányon záradékban igazolja a bemutatás tényét.

 

A Szociális és Gyámhivatal a bemutatott számla, szerződés, illetőleg vámokmány alapján a bemutatástól számított öt munkanapon belül határozatban rendelkezik az elidegenítési tilalomnak az állam javára történő járműnyilvántartásba való bejegyzéséről, valamint az elidegenítési tilalom megszűnéséig vagy törléséig a törzskönyv kiadásának felfüggesztéséről. A határozat egy-egy példányát az ügyfél és az illetékes okmányiroda kapja. Amennyiben az ügyfél a határozatban foglaltakkal nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől számított 30 napon belül a megyei bíróságnál lehet keresetet benyújtani jogszabálysértésre való hivatkozással.

 

A támogatásban részesített illetőleg képviseletében eljáró személy a jármű forgalomba helyezésére vagy átírására irányuló eljárás során köteles nyilatkozni arról, hogy a járművet szerzési támogatás felhasználásával vásárolta, és kérni kell a törzskönyv kiállításának felfüggesztését a hivatal határozatának megérkezéséig.

 

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj nincs.

Ügyfelet megillető jogok:

Az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek irat betekintési joga van.

 

Ügyfelet terhelő kötelezettségek:

Az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. A rosszhiszemű ügyfél a hatóság eljárási bírsággal sújtható és a többletköltségek megfizetésére kötelezhető. Erre az ügyfél figyelmét fel kell hívni.

Az eljárás során a hatóság hatáskörének és illetékességének megállapítását követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek. Ha megállapítja, hogy az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. A hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő a határidőbe nem számít bele.

Ha az ügyfél a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti. Erről az ügyfelet postai úton kell értesíteni. A végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

 

Személygépkocsi jogosultság megállapítása

A Szociális és Gyámhivatal első fokon jár el a súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi szerzési támogatás kérelem ügyében az esetben, ha a mozgáskorlátozott személy gépjármű vezetésére alkalmatlan és szállítását a vele közös háztartásban élő testvére vagy nagykorú gyermeke vállalta.

 

Ilyen esetben a súlyos mozgáskorlátozottság tényét a lakóhely szerinti illetékes jegyző állapítja meg – az ügyfél kérelmére, melyet a tárgyév április 30-ig kell benyújtani a jegyzőhöz – határozattal. A jogerős határozatot a jegyző érdemi javaslatával, valamint a kérelemmel és a mellékletekkel együtt a tárgyév május 31. napjáig felterjeszti a szociális és gyámhivatalhoz.

 

Jogszabályi háttér:

Joganyag:        164/1995.(XII.27.)Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet)

Hatáskör:                    a szerzési támogatás tekintetében a szociális és gyámhivatal

164/1995.(XII.27.) Kormányrendelet 4/A. §.

Illetékesség:    súlyos mozgáskorlátozottság tényének megállapítása tekintetében – a lakóhely

szerint illetékes jegyző (hivatkozott jogszabály 8.§./1/ bekezdése) szerzési támogatásra való jogosultság megállapítása tekintetében – a szociális és gyámhivatal (Kormányrendelet 4/A. §.)

 

Az eljárás megindítása:

Kérelem, melyet a tárgyév április 30-ig kell benyújtania az ügyfélnek a lakóhelye szerint illetékes jegyzőhöz, aki a súlyos mozgáskorlátozottság tényének jogerős megállapítását követően hivatalból a tárgyév május 31-ig megküldi az iratokat a további eljárás lefolytatására illetékes szociális és gyámhivatalhoz

 

Az eljárás menete:

A szerzési támogatás megállapítása iránti kérelemhez – az esetben, ha a súlyos mozgáskorlátozott személy gépjármű vezetői engedéllyel nem rendelkezik, gépjármű vezetésére alkalmatlan, az alábbiakat kell mellékelni (Kormányrendelet 9/A. §) :

 

a.) a szakértői bizottság véleménye arról, hogy a kérelmező gépjármű vezetésére alkalmatlan

b.) a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvélemény

c.) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását vállaló nagykorú gyermeke, testvére, aki

vele legalább egy éve közös háztartásban él, írásbeli nyilatkozata valamint érvényes

vezetői engedélyének másolata

d.) jövedelemigazolások, amelyek tanúsítják, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a tárgyév január 1. napján

érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét

e.) a súlyos mozgáskorlátozott személy és a szállítását vállaló személy nyilatkozata arra

vonatkozóan, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül saját vagy más személy

mozgáskorlátozottságára vagy súlyos mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesült

gépjármű-vásárlási vagy szerzési támogatásban, valamint gépjármű-behozatali

vámmentességben

f.) munkaviszony, tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolás

 

A települési önkormányzat jegyzője minden év május 31. napjáig terjeszti fel a kérelmet a mellékleteivel, és a mozgáskorlátozottság tényének megállapítását tartalmazó jogerős határozatával valamint érdemi javaslatával a hivatalhoz.

A hivatal minden év június 30-ig dönt a szerzési támogatásra való jogosultság tárgyában, és határozatáról tájékoztatja a jegyzőt is. A határozat érvényességi ideje egy év, melyet a hivatal kérelemre, a jogosultsági feltételek igazolása mellett meghosszabbít. A megállapító határozat hatályának meghosszabbítása iránti kérelmet tárgyév április 30-áig kell benyújtani – a jogosultsági feltételek igazolása mellett – a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőhöz. A határozat ellen jogorvoslatnak van helye.

Ügyintézési határidő:

Az érdemi határozatot az iratoknak a szociális és gyámhivatalhoz érkezésétől számított 22 munkanapon belül kell meghozni.

Az ügyintézési határidőt a szociális és gyámhivatal vezetője indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 22 munkanappal, kiskorú ügyében legfeljebb 10 munkanappal meghosszabbíthatja, melyről az ügyfelet értesíteni kell. (Ket. 33. §.)

 

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele: (Ket. 33.§.(3) bekezdés):

a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama, ideértve a magyar külképviseleti hatóságtól kért jogsegély időtartama is a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázáshoz szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő a szakhatóság eljárásának időtartama az eljárás felfüggesztésének időtartama a bizonyítékok ismertetése az ügyféllel, időtartama a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama, a kérelem, a határozat és egyéb irat hiteles fordításához szükséges idő, az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama, a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

 

Az ügyfél a szociális és gyámhivatal határozatának felülvizsgálatát kérheti – a határozat közlésétől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással a Megyei Bíróságtól. ( Szt. 4. § (6) bekezdés) A keresetlevelet az első fokon eljárt közigazgatási szervnél – a Szociális és Gyámhivatalnál – kell benyújtani.

2015 évben a kérelmeket 2015.03.31-ig majd 2015.09.30-ig lehet benyújtani.

A támogatásra jogosultak igényeinek elbírálására majd 2015.12.15-ig kerül sor.

Kérelmi nyomtatvány letölthető: ITT! – 2014/2015

Részletes tájékoztató letölthető: ITT !

 

A Széchenyi Kereskedelmi Bank tájékoztatója letölthető: ITT !

A Széchenyi Bank tájékoztató Szórólapja a hitel konstrukciókról: ITT !

A hatályos 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről letölthető a Magyarorszag.hu jogszabálykeresőjének segítségével.

Be the first to comment on "Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezménye 2015-től"

Leave a comment