Dupla családi pótlék jár a tejallergiásoknak! >>>Nekik jár még:

Dupla családi pótlék jár a tejallergiásoknak! >>>Nekik jár még:

Előzetesen általánosságban a családi pótlékról

Itt rögtön az elején szeretném leszögezni, hogy lentiek nem tartalmaznak minden részletre kiterjedő információt. Amennyiben valamely kérdésre mégsem sikerült választ kapniuk, kérem jelezzék, lehetőségünk szerint, igyekszem néhány napon belül válaszolni.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a családi pótlék 2 részből tevődik összeg:

Egyrészt a Nevelési Ellátásból, másrészt az Iskoláztatási Támogatásból. Ezt hívjuk összességében családi pótléknak.

Az 1998. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban CST. tv.) szabályozza a családi pótlék törvényi kereteit.

Mettől-meddig vagyunk jogosultak a családi pótlékra?

Bár elsőre úgy tűnhet, hogy 2 ellátásról van szó, ez csak technikailag van így.
Alapvetően mindkét ellátásra ugyanaz a kör jogosult, igaz az Iskolakezdési Támogatás igénybevételére némileg bővebb kör lehet, erről részletesebben a következő pontban.

A Nevelési Ellátás a gyermek tankötelessé válásának évének október 31-éig vagyunk jogosultak, az Iskoláztatási Támogatásra pedig ezt az időpontot követően.

Összességében a családi pótlék a gyermek születésétől a gyermek tankötelezettségének teljes időtartamára jár.

Viszont abban az esetben, ha a tankötelezettség lejártát követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytat a gyermek, akkor annak a tanévnek az utolsó napjáig kaphatjuk a családi pótlékot, amelyik évben a gyermek betölti a 20. életévét. Továbbá a sajátos nevelési igényű tanuló esetében annak az utolsó tanévnek a végéig, amelyikben a tanuló betölti a 23. életévét.

Ki jogosult a családi pótlékra?

Itt van jelentősége szétválasztani a Nevelési Ellátást és az Iskoláztatási Támogatást.

Mindkét támogatásra jogosult:

 • a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,
 • a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs,
 • az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szülő)
 • a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő a gyám,
 • akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 72. § (1) bekezdés),
 • a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
 • a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett,

Fentieken túl jogosult az Iskoláztatási Támogatásra:

 • a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt, vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló tanköteles gyermekre tekintettel,
 • a gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy.

Kit tekinthetünk „saját háztartásban nevelt gyermek”-nek?

Azt tekinthetjük annak, aki a szülővel életvitelszerűen él együtt és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak nap közben kerül ki.
Tehát értelem szerűen, aki együtt lakik velünk, és legfeljebb nap közben vesztjük szem elől (pl.: óvoda, iskola miatt), de ahogy a munkából hazaérünk, újra velünk van.

Fentieken túl saját háztartásban nevelt gyermeknek kell tekinteni:

 • a kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik az ügyfél háztartásán kívül,
 • akit szociális intézményben 30 napot meghaladóan helyeztek el, vagy
 • aki a szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesül, vagy szülőjével együtt családok átmeneti otthonában tartózkodik.

A családi pótlék folyósításának megvonása, felfüggesztése

A CST tv. 15 §-a szerint felfüggeszthető, sőt akár megszüntethető a családi pótlék folyósítása.

Törvényhelyet leegyszerűsítve arról van szó, hogy ha a gyermek igazolatlanul hiányzik 50 órát az iskolából, az iskola köteles ezt jelezni a gyámhatóságnak, aki kezdeményezi a családi pótlék folyósításának felfüggesztését a kincstárnál.

Röviden, csak arra a gyermekre tekintettel jár a családi pótlék, aki iskolába jár.

Családi pótlék összegének megállapítása

A CST tv. 11 §-a szerint

A családi pótlék havi összege (2014)

 • egygyermekes család esetén 12 200 forint,
 • egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint,
 • kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint,
 • két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint,
 • három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint,
 • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint,
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 forint,
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25 900 forint,
 • Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy esetén 20 300 Ft

Kit kell tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személynek tekinteni?

Azok tartoznak ebbe a kategóriába, akik az 5/2003. (II.19) számú ESzCsM rendeletben foglaltak szerint tartósan betegek, vagy súlyosan fogyatékos személynek minősülnek.
A rendelet részletesen nevesíti a betegségeket, a besoroláshoz a szakorvos segítségét érdemes kérni, ha nem vagyunk biztosak ennek eldöntésében.
A törvény teljes szövege itt olvasható: 5/2003. (II.19) számú ESzCsM rendelet (PDF)

Itt két kategóriába kell sorolni a jogosult személyeket.

18 évnél fiatalabb gyermek esetében:

 • aki külön a hivatkozott rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul.

Aki ebbe a kategóriába tartozik, annak be kell szereznie a rendelet mellékletében is megtalálható orvosi igazolást, melynek pontos neve Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről”. Az igazolás formanyomtatványa az alábbi linken is letölthető: Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről.

Az igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két példányban.

Itt hívjuk fel a figyelmét azoknak a szülőknek, akik gyermeke nem csak laktózérzékeny, hanem más fogyatékosságban is szenved, autóvásárlási támogatás igényelhető.
Bővebben: a figyelemzavar.hu weboldalon.
18 évnél idősebb személy esetében:

 • aki tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

Ennek a feltételnek a fennállását

 • első fokon a kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve
 • másod fokon a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

vizsgálja és igazolja, melyről szakhatósági állásfoglalást ad ki.

Fontos, hogy aki Fogyatékossági Támogatásban részesül, az nem részesülhet magasabb összegű családi pótlékban.

Családi pótlék igénylésének módja

Amennyiben szülőként igényeljük a családi pótlékot, akkor a „Kérelem a családi pótlék megállapítására” nevű nyomtatványon kell igényünket bejelenteni.
A nyomtatvány letölthető az alábbi linken: Kérelem a családi pótlék megállapítására

Az igénybejelentő lap mellékleteként benyújtandó dokumentumokat általában elég egyszerű fénymásolatként csatolni, ha nem szeretnénk kiadni az eredeti dokumentumokat. Ekkor elegendő a másolatokra ráírni, hogy „az eredetivel egyező másolat” és aláírni ezeket.

Kivételt képeznek az orvosi igazolásokat, amelyeket célszerű eredetiben beadni. Amennyiben személyesen adjuk be az igényt, akkor minden esetben vigyük magunkkal valamennyi dokumentumot, igazolványt, igazolást eredeti példányát és majd az ügyintéző eldönti, hogy melyikre van szükség másolatban, illetve eredetiben.

Amennyiben a gyermek, aki után igényeljük az ellátást, már nem tanköteles korú, de közoktatási intézmény tanulója, a tanulói jogviszony igazolást is csatolni kell az „Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról” elnevezésű nyomtatványon. A nyomtatvány mintája letölthető az alábbi linken: Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról

Vélemény, hozzászólás?