Szenzációs hír!!!! Május 1-től jönnek a pótnyugdíjak

Szenzációs hír!!!! Május 1-től jönnek a pótnyugdíjak

Érkezik a pótnyugdíj

Május elsejétől 1235 embernek folyósít művészjáradékot a Magyar Művészeti Akadémia (MMA). Január 1-je óta kérhető a művészjáradék és azok a 65 év feletti művészek igényelhetik, akik miniszteri, vagy annál magasabb elismerést kaptak, de nem részesülnek egyéb díjhoz kötődő járadékban. Az igényt érdemi mérlegelés nélkül, a feltételek megléte esetén a pályázáskor jóváhagyják.

A mintegy 121 ezer forint összegű juttatás nem sokkal marad el a 128 ezer forint körüli átlagnyugdíjtól. A művészjáradékról 2013-ban kezdtek tárgyalásokat és idén január 1-jével vezették be, az első folyósítást márciusban volt.

ITT VANNAK A HIVATALOS INFORMÁCIÓK -ÍGY IGÉNYELHETŐ :

A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága tájékoztatása a művészjáradék igénybevételének feltételeiről, megállapításáról és folyósításáról
(Az illeték megfizetésének módját illetően 2018. február 1. napján frissített tartalommal!)

2018. január 1-jétől igényelhető az ún. művészjáradék, melyhez a kérelmet a Magyar Művészeti Akadémia Titkárságához kell benyújtani. A művészjáradék igénylésének feltételeiről és egyéb tudnivalókról itt olvasható tájékoztatónk.
A művészjáradékról rendelkező törvény hatálybalépésének és a művészjáradék bevezetésének időpontja
A Magyar Közlöny 2017. december 11-i 207. számában megjelent az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXX. törvény, amely – a köztestület kormányzatnál tett kezdeményezése nyomán – módosítja többek között a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvényt (MMA törvény). E törvény 2018. január 1-jén hatályba lépett módosítása a kiemelkedő művészeti teljesítmények és művészi életút iránti tisztelet kifejezéseképpen bevezet egy új rendszeres (havi) juttatást, a művészjáradékot.
A művészjáradék kérelem alapján és legkorábban 2018. március 1-jétől állapítható meg.

A művészjáradék igénybevételének feltételei
Az új járadékot a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) nyújtja az MMA Titkársága útján azon, 65. életévüket betöltött személyeknek, akik a következő szakmai elismerések valamelyikében, így
a) Kossuth-díjban, a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Magyarország Babérkoszorúja és a Népművészet Mestere díjak valamelyikében,
b) a Népművészet Ifjú Mestere és a Táncsics Mihály-díj kivételével a kultúráért felelős miniszter feladatkörében adományozható
ba) művészeti díjban – a Balassa Péter-díjat beleértve –,
bb) művészet-igazgatási területen végzett vagy művészetelméleti tevékenységre tekintettel adományozott művészet- és közművelődés-igazgatási, művészetelméleti és közművelődéselméleti díjban,
c) Ybl Miklós-díjban, természetes személy részére adományozott Pro Architectura díjban, vagy
d) az MMA közgyűlése által adományozott, a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja, a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíja, a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja, és a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérme díjak valamelyikében
részesültek.
A fenti b) pont szerinti, a kultúráért felelős miniszter feladatkörében adományozható, a művészjáradék megállapítása szempontjából releváns elismerések köre – az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján – a következő:
– Balassa Péter-díj;
– Balázs Béla-díj;
– Balogh Rudolf-díj;
– Bánffy Miklós-díj, ha a díjat művészet-igazgatási területen végzett vagy művészetelméleti tevékenységért adományozták;
– Blattner Géza-díj;
– Erkel Ferenc-díj;
– Ferenczy Noémi-díj;
– Gérecz Attila-díj;
– Harangozó Gyula-díj;
– Hortobágyi Károly-díj;
– Jászai Mari-díj;
– József Attila-díj;
– Liszt Ferenc-díj;
– Martin György-díj;
– Márai Sándor-díj;
– Munkácsy Mihály-díj;
– Nádasdy Kálmán-díj;
– Németh Lajos-díj;
– Szabolcsi Bence-díj.
A kettős díjazás elkerülése érdekében nem részesülhet művészjáradékban a Nemzet Színésze, a Nemzet Művésze, a Magyar Állami Operaház Mesterművésze címben részesített személy, a Magyar Mozgókép Mestere cím birtokosa, a Magyar Művészeti Akadémia rendes és levelező tagja, valamint az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 2. § (6) bekezdés 3. pontja szerinti művészeti életpálya elismerésben részesített személy, illetve az sem, aki a művészjáradék megállapítását megalapozó elismerésről lemondott, vagy akitől ezen elismerését visszavonták.
Aki több művészeti elismerésben, vagy több alkalommal azonos elismerésben részesült, csak az egyik elismerése alapján részesülhet művészjáradékban.

A művészjáradék összege
A művészjáradék havi mértéke az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott 28.500 forint – 425%-a; a 2018. január 1-jén hatályos szabályozás szerint 121.125 forint/hó.
A művészjáradék a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek az adómentes bevételekről rendelkező 1. számú melléklete értelmében adó- és járulékmentes juttatás.

A művészjáradék igénylése, megállapítása, folyósítása, folyósításának megszüntetése
A művészjáradék iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni az MMA Titkárságán, és abban meg kell adni mindazokat az adatokat és meg kell tenni azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az MMA törvény 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezései, illetve egyéb vonatkozó jogszabályok előírnak (a kérelem előterjesztésére alkalmas formanyomtatványt lásd alább). A kérelemhez mellékelni kell – az MMA közgyűlése által adományozott díjak kivételével – a művészeti elismerésről szóló okirat közjegyző által hitelesített másolatát* vagy – ha a művészeti elismerésről szóló eredeti okirat nincs a kérelmező birtokában (elveszett, megsemmisült stb.) és ezért arról nem készíttethető hitelesített másolat – a kérelmező megkeresésére az elismerés adományozója vagy annak jogutódja által kiállított, a művészeti elismerés tényéről szóló igazolást.
A művészjáradék megállapítása közigazgatási hatósági eljárásban történik, mely eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében 3000 forint illetéket kell fizetni.
Az MMA Titkársága a művészjáradékot a megállapításáról szóló határozata kiadását követő hónap első napjától, teljes hónapra állapítja meg, és tárgyhónapra, a tárgyhónap 10. napjáig folyósítja.
A művészjáradék legkorábban 2018. március 1-jétől állapítható meg.
A művészjáradék visszamenőleg nem állapítható meg.
A művészjáradék élethosszig tartó juttatás.
A művészjáradékra jogosult köteles az MMA Titkárságának 15 napon belül bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra való jogosultságát érinti, így különösen, ha a művészjáradék megállapítását kizáró elismerést szerzett.
A művészjáradék folyósítása megszűnik a művészjáradékban részesülő személy
a) művészjáradék megállapítását kizáró elismerésben való részesülése esetén, az abban való részesítést követő hónap első napjától,
b) művészjáradékról a jövőre nézve történő, a hatóságnál írásban tett lemondása esetén, a lemondást követő hónap első napjától,
c) művészjáradék megállapítását megalapozó elismerésről történő lemondása esetén, a lemondást követő hónap első napjától,
d) művészjáradék megállapítását megalapozó elismerésének visszavonása esetén, a visszavonást követő hónap első napjától,
e) halála esetén, az elhalálozást követő hónap első napjától.
Aki a művészjáradékot jogalap nélkül vette fel, köteles azt az MMA Titkársága írásbeli felszólítására, a jogalap nélkül felvett ellátás folyósításától számított 60 napon belül visszafizetni.

Az illeték megfizetésével kapcsolatos tudnivalók
A közigazgatási hatósági eljárás 3000 forint összegű illetéke
– a művészjáradék iránti kérelemre ragasztott illetékbélyeggel róható le, vagy
– a 10032000-01012107-00000000 számú, a Magyar Államkincstár által az illetékfizetés céljára létrehozott központosított beszedési számlára való banki átutalás útján teljesíthető.

Banki átutalás esetén az átutalás közleményrovatában – a befizetés azonosítása érdekében – a következők feltüntetése szükséges:
MJ [Ügyfél neve] [Ügyfél születési ideje: ééhhnn]
Példával szemléltetve: MJ Kiss Jácint 520412
Az MJ a művészjáradék kódja. A születési dátum az évszázad megjelölése nélkül írandó be a közleménybe (azaz – az előbbi példa szerint – 1952 helyett 52 tüntetendő fel), a születési dátum egyes számjegyei folytatólagosan (szóköz nélkül) írandók.

Banki átutalással történő illetékfizetés esetén a művészjáradék megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékszámlára történt átutalásról szóló banki igazolás (bizonylat) másolatát; vagy
b) a kérelmező alábbiakat tartalmazó írásos nyilatkozatát:
a 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékszámlára utalást indító bankszámla tulajdonosa (megbízó) neve,
a megbízó bankszámlaszáma,
a 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékszámlára utalás dátuma,
a 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékszámlára utalás összege,
a közlemény rovat tartalma.

* A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 137. § (1) bekezdése szerint.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük